کدام آهنگ را می پسندید؟
(18.18%) 16
یالان دونیا - امین مختاری
(35.22%) 31
من تورکم - حسین حیدری
(28.40%) 25
گلنار - جواد حصاری
(9.090%) 8
سیندیردین بیزی - رسول محمدیان
(9.090%) 8
دونیا کمه قالدی - عبدالرضا حصاری

تعداد شرکت کنندگان : 88