کدام آهنگ را می پسندید؟
(15.58%) 12
یالان دونیا - امین مختاری
(36.36%) 28
من تورکم - حسین حیدری
(31.16%) 24
گلنار - جواد حصاری
(7.792%) 6
سیندیردین بیزی - رسول محمدیان
(9.090%) 7
دونیا کمه قالدی - عبدالرضا حصاری

تعداد شرکت کنندگان : 77